Mszana Dolna. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji opracuje program rewitalizacji

Mszana Dolna. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji opracuje program rewitalizacji

W Urzędzie Miasta odbyły się pierwsze warsztaty diagnostyczne na temat aktualnych oczekiwań i potrzeb, występujących w Mszanie Dolnej. Chociaż zainteresowanie ze strony mieszkańców i przedsiębiorców było niewielkie, Dawid Hoinkis – kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju MISTiA, zaprezentował wstępną mapę obszarów miasta, wymagających rewitalizacji. Obejmuje ona przede wszystkim centrum.

Warsztaty diagnostyczne oraz ankiety internetowe mają pomóc we wskazaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalnych oraz technicznych. W myśl ustawy z 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowany na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa zakłada zaangażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych oraz prywatnych. Pierwszym etapem jest diagnoza, kolejnym będą konsultacje społeczne podczas powstawania programu.

Analiza danych statystycznych z lat 2014-2018 pozwala na wskazanie pozytywnych i negatywnych zjawisk występujących w mieście. W wymienionym okresie zauważalny był wzrost migracji mieszkańców, którzy nie wiążą swojej przyszłości z Mszaną Dolną. Dostrzegalny był również proces starzenia się społeczeństwa – wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do dzieci i młodzieży. Zmniejszyła się natomiast liczba osób korzystających z pomocy społecznej, lecz wśród nich widoczna jest grupa osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Mszany Dolnej chętnie uczestniczyli w wyborach zarówno parlamentarnych i prezydenckich, jak i samorządowych. Jednak ich aktywność społeczna jest oceniana jako niska. Na przestrzeni czterech lat widać poprawę sytuacji na rynku pracy, spadek liczby bezrobotnych. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w handlu i usługach.

Obecni na warsztatach mieszkańcy, radni, pracownicy instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych wśród głównych problemów miasta wskazywali: brak miejsc parkingowych, bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, niewykorzystanie walorów turystycznych miejscowości, brak bazy sportowo-rekreacyjnej, niewystarczającą dostępność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Reprezentanci Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, mszańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Towarzystwa Ziemi Mszańskiej podkreślali, że brakuje miejsc, w których te organizacje mogłyby prowadzić swoją działalność.

Ważnym krokiem w ubieganiu się o środki z regionalnego programu operacyjnego jest przyjęcie przez radę gminy programu rewitalizacji. Jego pozytywna ocena przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który jest instytucją zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, pozwala na wpisanie takiego dokumentu do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Dopiero umieszczenie programu w tym wykazie daje podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 11 osi priorytetowej „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” – podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Zobacz również