Mszana Dolna. Urząd Miasta wreszcie opublikował informację o przyczynach wzrostu cen odbioru śmieci

Mszana Dolna. Urząd Miasta wreszcie opublikował informację o przyczynach wzrostu cen odbioru śmieci

Ponad miesiąc po podjęciu uchwały w sprawie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych Urząd Miasta przygotował i opublikował analizę przyczyn wzrostu cen. Mieszkańcy oczekiwali pełnej informacji od dawna, tym bardziej, że podwyżka wyniosła 100%. Poniżej znajduje się pełny tekst analizy.

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór śmieci?

Wzrost opłaty w miesiącu lipcu został ustalony uchwałą nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 13 czerwca 2019r. – 19,00zł odpady segregowane, 38,00 zł odpady niesegregowane. Kolejna podwyżka nastąpiła w sierpniu 2019r., na 25,00 zł odpady segregowane, 40,00 zł odpady niesegregowane, była ona spowodowana w poprzednich miesiącach przekroczeniem założonych w umowie ilość odpadów o 269,49 ton. Mieszkańcy wyprodukowali więcej śmieci. Aby pokryć koszt odbioru nadwyżki śmieci stawka w miesiącu sierpniu musiała zostać podniesiona na obecnie obowiązującą. Przetarg w 2018 roku na okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 roku zakładał, że firma odbierze 1700 ton, choć już w latach poprzednich z wyliczeń wynikało, że mieszkańcy oddają powyżej 1900 ton śmieci. Kwota 151.718,05 zł za dodatkowe tony z poprzedniego zamówienia, kwota 115.290 złotych za dodatkową lipcową umowę i kwota 553.878 złotych z przetargu na 5 miesięcy oraz ok. 72.000 zł kosztów administracyjnych – obsługa PSZOK, koszty zatrudnienia pracownika, media, materiały biurowe , które w sumie dały kwotę, na którą musimy mieć pokrycie w budżecie.

Po przeanalizowaniu ilości odebranych odpadów jasno wynika, że ilość odpadów wzrasta z roku na rok. Ceny oferowane w przetargach są znacznie wyższe niż przewidywane wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców.  Z powodu ciągłego wzrostu masy wytwarzanych odpadów komunalnych, tym samym wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłaty na obecnym poziomie są niewystarczające, aby zbilansować system. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmiany zakresu świadczonych dla mieszkańców usług niezbędna jest zmiana  stawek opłaty.

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowania odpadów w całym województwie.  Niestety z informacji docierających z różnych miast i gmin na terenie całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Sprawę nagłego wzrostu cen za odpady komunalne w całej Polsce bada już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale zapewne na rozstrzygnięcie przyjdzie nam wszystkim chwilę poczekać. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.

Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez Miasto Mszana Dolna w 2018 r., wynosiła 542,16  zł – segregowane, 617,76 zł – niesegregowane brutto za tonę odbieranych odpadów. Obecnie te stawki mają się następująco 680,40 zł – segregowane, 772,20 zł – niesegregowane. To oznacza, iż w tak krótkim czasie wzrost ceny jaki nastąpił od 2018 r. wyniósł 25%.

Przedstawiciele firm tłumaczą wzrost ceny:
– znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firmy  na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia które w ciągu ostatnich 3 lat zastało podniesione o ok. 12,5% i sytuacja na rynku pracy,

– wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

– wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia ministra środowiska: w 2014 r. – 119,68 zł, w 2017 r. – 120,76 zł, w 2018r. – 140,00 zł ; 170,00 zł a w 2019 r. –  170 zł; 220,00 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł. Oznacz to że w ciągu tych lat wysokość opłaty wzrośnie o 126%

Poza wskazanymi powyżej czynnikami, do wzrostu opłaty przyczynił się także skokowy wzrost produkcji śmieci w ostatnich latach w naszym mieście.

Jeżeli zatem, my wszyscy – mieszkańcy miasta Mszana Dolna – nie zmniejszymy ilości odpadów, nie wywiążemy się  uczciwie z obowiązku deklarowania do systemu WSZYSTKICH osób zamieszkałych w naszych domach, to może nas czekać kolejna podwyżka cen.
Szukamy obecnie wspólnie z Radnymi rozwiązań, które pozwoliłyby nam, jeżeli nie na obniżenie opłat, to chociaż na ich utrzymanie na obecnym poziomie.
Znowelizowana ustawa zakłada, że za kompostowanie bioodpadów można uwzględniać ulgi
w opłatach od mieszkańców. Myślimy też o innych formach utylizacji odpadów szklanych i papierowych, co również pozwoliłoby na pewne ulgi w opłatach. Na PSZOK będziemy ważyć odpady odbierane przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg.
Kolejnym pomysłem na poprawienie finansowania gospodarki odpadami komunalnymi jest wprowadzenie do miejskiego systemu gospodarki przedsiębiorców z terenu Miasta, z tym, że w ustawie pojawił się zapis, na mocy którego przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce być w systemie czy podpisze odrębną umowę z wybraną przez siebie firmą utylizacyjną.
Na ilość wytwarzanych śmieci duży wpływ ma też to, co i w jakich opakowaniach kupujemy w sklepach. Prawie każdy produkt spożywczy w większości sklepów jest pakowany w plastik, zakupy pakujemy do plastikowych toreb, a napoje najczęściej kupujemy w plastikowych bezzwrotnych butelkach. Choć plastik relatywnie jest lekki, to przy dużej ilości zamienia się w tony.
Zaplanowaliśmy także, kontrole firmy odbierającej śmieci m.in. pod kątem faktycznej ilości odbieranych z terenu Miasta ton oraz kontrole przedsiębiorców pod kątem zawierania umów na wywóz odpadów. Obecnie w Mszanie zameldowanych jest 7948 osób. Na koniec czerwca deklaracje złożyło 6346 osób i jest to liczba, która zmienia się z miesiąca na miesiąc. W związku z powyższym dążymy do tego, by liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu była jak najbliższa rzeczywistości. Obecnie są wykonywane kontrole deklaracji.
O wszystkich inicjatywach będziecie Państwo informowani na sesjach, na stronie internetowej oraz przez Radnych ze swoich okręgów.

Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku śmieciowym. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz by waga wystawianych przez nas śmieci w kubłach była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

źródło: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

Zobacz również