Region. Nasze „drogie” śmieci. Zobacz, jakie ceny obowiązują w poszczególnych gminach

Region. Nasze „drogie” śmieci. Zobacz, jakie ceny obowiązują w poszczególnych gminach

Nie milknie dyskusja związana z podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jako czynniki wpływające na tę sytuację najczęściej wskazuje się wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej do 270 zł za tonę odpadów składowanych, zwiększenie ilości śmieci czy wyższe koszty pracy. Problem dotyczy całego kraju. A jak na początku roku kształtują się ceny w poszczególnych gminach powiatu limanowskiego? Tu widać znaczne dysproporcje.

Od tego roku wszyscy mają obowiązek segregowania odpadów. Za uchylanie się od niego mieszkańcy będą ponosić konsekwencje w postaci opłat podwyższonych. Ujednolicono stawkę za odbiór odpadów z domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Gminy przyjmują różne sposoby naliczania opłat. Przeważa stawka od osoby, rzadziej spotyka się opłatę od gospodarstwa.

 Radni gminy Dobra uchwałą z 28 listopada ubiegłego roku przyjęli stawkę miesięczną, obowiązującą od 1 stycznia, w wysokości 14 zł od osoby. W wypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana jest stawka 28 zł. Osoby posiadające kompostowniki przydomowe mogą korzystać z ulgi w wysokości 1 zł.

Radni gminy Jodłownik uchwałę o cenach zagospodarowania odpadów podjęli 13 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia obowiązują następujące stawki: 46 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują maksymalnie 2 osoby; 78 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od trzech do czterech osób; 94 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje powyżej czterech osób. Przy niewypełnianiu obowiązku segregacji obowiązują ceny: 92 zł, 156 zł i 188 zł. Gospodarstwa domowe posiadające kompostownik mają ulgę w wysokości 2 zł.

Wyższe ceny w nowym roku wprowadziła również gmina Kamienica. Uchwałę w tej sprawie podjęła 22 listopada 2019 r. Ustalono stawki 13 zł od osoby, a w przypadku niesegregowania – 52 zł miesięcznie. Radni zobligowali firmę odbierającą odpady do przygotowania ulotek dotyczących segregowania odpadów oraz przeprowadzenia prelekcji w szkołach.

W gminie Laskowa śmieci odbierane są dwa razy w miesiącu. W gospodarstwie jednoosobowym w 2020 r. obowiązują stawki: 18 zł za miesiąc, 16 zł z kompostownikiem, 36 zł przy niewypełnieniu obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów. Mieszkańcy gospodarstw dwuosobowych płacą odpowiednio 36 zł, 32 zł lub 72 zł. Dla gospodarstw trzyosobowych i większych ustalono stawkę podstawową – 72 zł, 66 zł z kompostownikiem i opłatę podwyższoną – 144 zł.

Od 1 stycznia w gminie Limanowa opłaty za wywóz śmieci wynoszą 13 zł od osoby, a w wypadku oddawania odpadów niesegregowanych – 26 zł. Mieszkańcy otrzymują worki z kodami kreskowymi.

Z kolei w mieście Limanowa obowiązuje obecnie najwyższa w powiecie stawka – 28 zł od osoby. Opłata podwyższona wynosi 84 zł.

Ceny na 2020 r. radni gminy Łukowica uchwalili 6 listopada 2019 r. Stawka podstawowa wynosi 18 zł od osoby, a przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów – 15 zł. Jeśli mieszkaniec nie wypełnia obowiązku segregacji, płaci 36 zł.

Radni gminy Mszana Dolna uchwalili podwyżkę 29 listopada 2019 r. Opłaty są naliczane od gospodarstw domowych. Dla gospodarstw jednoosobowych – 18 zł, dwuosobowych – 36 zł, trzyosobowych – 56 zł, czteroosobowych i większych – 75 zł. W razie uchylania się od obowiązku segregacji stawki wzrastają o 100%.

W mieście Mszana Dolna od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują stawki 25 zł od osoby za odpady segregowane i 40 zł za nieselektywne gromadzenie śmieci. Ulga za kompostowanie bioodpadów wynosi 1 zł. Po dwóch unieważnionych przetargach od początku 2020 r. obowiązuje aneks. Otwarcie ofert w kolejnym przetargu nastąpi 14 lutego. Ceny zatem mogą się zmienić.

W gminie Niedźwiedź od 1 stycznia obowiązuje stawka 16 zł od mieszkańca. W przypadku niewykonania obowiązku segregacji – 64 zł. Firma świadcząca usługi odbioru odpadów zobowiązana jest do kontroli sposobu segregacji śmieci.

Gmina Słopnice stawki na bieżący rok uchwaliła już 25 października 2019 r. 23 zł płacą gospodarstwa domowe zamieszkiwane maksymalnie przez 2 osoby. Opłata podwyższona to w tym wypadku – 46 zł. Stawka dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 3-4 osoby wynosi 46 zł, a podwyższona – 92 zł. Cena dla gospodarstwa zamieszkiwanego przez 5-6 osób to 69 zł, a przy braku segregacji – 138 zł. Gospodarstwa siedmioosobowe i większe płacą co miesiąc 92 zł, a przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów – 184 zł.

W gminie Tymbark podstawowa miesięczna stawka to 12 zł od mieszkańca, a przy uchylaniu się od segregacji – 24 zł.

oprac. MAG

Zobacz również