Urząd Miasta ogłosił przetarg na zorganizowanie i obsługę płatnych parkingów

Urząd Miasta ogłosił przetarg na zorganizowanie i obsługę płatnych parkingów

Do 30 czerwca (godz. 10.00) mogą składać oferty firmy zainteresowane zorganizowaniem i obsługą płatnych niestrzeżonych parkingów na terenie Mszany Dolnej. Z powodu stanu epidemii termin wprowadzenia opłat z maja przesunięto na sierpień. Umowa z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów na terenie miasta Mszana Dolna w ustalonej przez Radę Miejską Strefie Płatnego Parkowania (SPP). Zamówienie będzie realizowane w oparciu m.in. o uchwały z 27 stycznia 2020 r.: w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi; w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach komunalnych, niebędących drogami publicznymi; w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

1. zainstalowania i uruchomienia urządzeń poboru opłat parkingowych,

2. pobierania opłat parkingowych zgodnie z uchwałą,

3. przekazywania na rachunek Urzędu Miasta całości przychodów z opłat parkingowych, w tym z opłat abonamentowych i dodatkowych, w rozliczeniu miesięcznym do 10. dnia każdego miesiąca od zamknięcia okresu rozliczeniowego, na który ustala się ostatni dzień miesiąca,

4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją umowy.

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna, oprac. MAG

Zobacz również