„Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich”. Zaproszenie do udziału w wirtualnym konkursie potraw regionalnych

„Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich”. Zaproszenie do udziału w wirtualnym konkursie potraw regionalnych

Urząd Gminy Niedźwiedź wspólnie z Gminną Biblioteką i Ośrodkiem Kultury w Niedźwiedziu zapraszają panie z kół gospodyń wiejskich do udziały wirtualnym konkursie potraw regionalnych „Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich”.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza telewizja.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja i promocja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich  z powiatu limanowskiego
 2. Tworzenie więzi wspólnotowej i rozwój tożsamości regionalnej
 3. Zainteresowanie społeczności lokalnej działalnością Kół Gospodyń Wiejskich
 4. Podkreślenie znaczenia produktów lokalnych
 5. Ocalenie od zapomnienia unikatowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie potraw regionalnych

Zasady ogólne

 1. Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia.
 3. Każde z Kół Gospodyń Wiejskich może przygotować jedną potrawę regionalną wraz
  z przepisem i genezą powstania potrawy.
 4. Zaprezentowane potrawy regionalne umieszczone zostaną w kąciku wirtualnym na stronie internetowej organizatora oraz w folderze promocyjnym „Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego”.
 5. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu do dnia 10-09-2020r.
 6. O wynikach  Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście. Informacja ta będzie również zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zgłaszający prace konkursowe, jest ich wyłącznym autorem. Ponadto potwierdza, że prace konkursowe w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 8. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących dorobek kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu limanowskiego.

Szczegółowy opis konkursu:

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowuje jedną potrawę o charakterze regionalnym, której zdjęcie wraz z przepisem i genezą powstania należy przesłać na adres Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Niedźwiedziu.  Oceniana będzie: prezentacja potrawy: max. 5 punktów, dobór składników: max. 5 punktów, oryginalność dania:  max. 5 punktów, nawiązanie potrawy do tradycji regionu: max. 5 punktów. Wyłoniona przez Organizatorów Komisja wybierze trzy najbardziej unikatowe potrawy. 

Nagrody i wyróżnienia :

 1. Powołana przez Organizatorów Komisja dokona oceny tradycyjnych potraw na podstawie przesłanych zdjęć oraz opisu potraw.
 2. Przewidziano nagrody za I, II i III miejsce.
 3. Rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2020r., a jego forma  będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i panujących obostrzeń.
 4. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

Skład komisji:

– po 1 przedstawicielu z ramienia organizatorów oraz patronów konkursu

Zgłoszenie do udziału:

 1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do dnia 30-08-2020r.
 2. Czytelnie wypełnioną kartę należy przesłać:

a)       listownie na adres: Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 130

b)       skanem na adres mailowy: gbiok.niedzwiedz@gmail.com

z dopiskiem „Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu od poniedziałku do piątku pod numerem  (18) 33 17 099.

Zobacz również