1 września uczniowie wracają do szkół. Wytyczne MEN i GIS umożliwią szybką reakcję w razie zagrożenia epidemicznego

1 września uczniowie wracają do szkół. Wytyczne MEN i GIS umożliwią szybką reakcję w razie zagrożenia epidemicznego

Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, podczas konferencji prasowej przedstawił działania w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie mają wrócić do szkolnych ławek, ale odpowiednie procedury przygotowane przez ministerstwo i Główny Inspektorat Sanitarny umożliwią dyrektorom podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach zagrożenia COVID-19.

Bezpieczeństwo w szkołach zapewnią elastyczne formy nauczania i wytyczne sanepidu. Ministerstwo przygotowuje odpowiednie rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – poinformował minister Piontkowski.

W razie wystąpienia ogniska zakażenia dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu tradycyjnych zajęć adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wytyczne GIS zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dalsze działania organizacyjne

Szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych będą gotowe do połowy sierpnia i uwzględnią sytuację na danym terenie. W drugiej połowie sierpnia odbędą się spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

 źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej; oprac. MAG

 

Zobacz również