– To burmistrz miasta przygotowała projekty uchwał w sprawie SPP – radni Janina Flig, Agnieszka Sasal i Janusz Matoga odnoszą się do oświadczenia Anny Pękały

– To burmistrz miasta przygotowała projekty uchwał w sprawie SPP – radni Janina Flig, Agnieszka Sasal i Janusz Matoga odnoszą się do oświadczenia Anny Pękały

Burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała na oficjalnych stronach miasta opublikowała oświadczenie, w którym stwierdziła, że radni są autorami uchwały o płatnych parkingach. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga, wiceprzewodnicząca Janina Flig oraz radna Agnieszka Sasal odnoszą się do pisma burmistrz Mszany Dolnej. Oświadczenie radnych publikujemy poniżej.

Jako radni Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej – wnioskodawcy uregulowania sprawy parkingów w naszym mieście, chcemy odnieść się do wypowiedzi Burmistrz Miasta Mszana Dolna na temat strefy płatnego parkowania, skierowanej do Mieszkańców miasta. Stwierdzamy, że wyjaśnienia pani Burmistrz są nieprecyzyjne, pomijające wiele istotnych faktów, delikatnie mówiąc mijające się z prawdą. Chcemy przytoczyć po kolei, jak to było z wprowadzaniem strefy płatnego parkowania – w skrócie SPP, załączając pisma i protokoły z komisji.

Pani Burmistrz w swej wypowiedzi do mieszkańców stwierdza, że już w maju 2019 r. przygotowała projekt uchwały w sprawie dzierżawy dla prywatnego przedsiębiorcy parkingów wokół galerii. Pomija jednak fakt, że przygotowany przez nią projekt zakładał dzierżawę tego terenu na 30 lat. Na pytania radnych, dlaczego tylko ten teren ma być dzierżawiony i na jakich zasadach, nie udzieliła odpowiedzi. Radni co prawda, pozytywnie zaopiniowali ten projekt, pod warunkiem skrócenia okresu dzierżawy, jednak nie była to opinia jednogłośna – wbrew temu, co pisze pani Burmistrz. (Protokół nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju z dnia 27 maja 2019r. – w załączeniu) Na tym posiedzeniu radni zobowiązali panią Burmistrz do jak najszybszego przedstawienia szczegółów dzierżawy i propozycji ceny do przetargu. Radni wyrazili obawę, że oddanie terenu miejskiego w dzierżawę na tak wiele lat równałoby się z całkowitą utratą kontroli nad tym, co się tam będzie działo. Należy przypomnieć, że miasto urządziło ten teren i przez okres 5 lat od rewitalizacji utrzymywało go na własny koszt.

W związku z tym, że od maja czekaliśmy na obiecane szczegóły dzierżawy, które się nie pojawiły, podjęliśmy inicjatywę przygotowania projektu uchwały w sprawie SPP, który złożyliśmy w dniu 12.08.2019 r. do zaopiniowania na Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. (Protokół nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 12.08.2019r – w załączeniu). Projekt w tym samym dniu złożyliśmy do zaopiniowania przez panią Burmistrz, gdyż zgodnie z par. 57 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Mszana Dolna (Uchwała Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018r.), projekt uchwały przygotowany przez radnych wymaga opinii właściwej komisji oraz burmistrza miasta. Nie otrzymaliśmy jednoznacznej opinii od pani Burmistrz, natomiast w dniu 22.08.2019 r. pani Burmistrz wystosowała pismo do Rady Miejskiej, w którym stwierdza cyt.: „Informuję, że wniosek ten przyjmuję, oraz że będzie on stanowił podstawę do przygotowania stosownego projektu uchwały”. W dalszej części pisma, powołując się na Ustawę o drogach publicznych, pani Burmistrz stwierdza, że to burmistrz, a nie radni powinien być wnioskodawcą uchwały o strefie płatnego parkowania i zobowiązuje się przedstawić stosowny projekt uchwały do dnia 15 września. Tym samym, w naszym mniemaniu, pani Burmistrz nasz projekt uchwały uznała za wniosek, a to jej projekt ma być prawomocnym projektem uchwały. W swoim piśmie pani Burmistrz wymienia w punktach kwestie wynikające z analizy naszego projektu oraz proponuje rozszerzyć SPP o strefę B obejmującą ulice: Fabryczną, Konopnickiej (przy SP nr 1), Kopernika (przy kościele), Krasińskiego, Marka (przy Orliku), Matejki (plac przy cmentarzu), Orkana (plac targowy) i Słowackiego (przy przedszkolu Zgromadzenia Sióstr) – pismo w załączeniu. Z tych propozycji pani Burmistrz to radni, w późniejszym czasie podczas obrad komisji. wyłączyli z pobierania opłat plac przy cmentarzu oraz ulice: Fabryczną i Krasińskiego, które wymagają remontu.

Ponieważ od sierpniowego pisma nic się w tej sprawie nie działo, na sesji w dniu 18 października 2019 r. złożyliśmy interpelację, w której zwracamy uwagę na opieszałość pani Burmistrz, że od czasu otrzymania od niej pisma, minęły dwa miesiące, odbyły się dwie sesje i nic się nie dzieje w sprawie SPP. (Interpelacja w załączeniu). W odpowiedzi na naszą interpelację pani burmistrz podkreśla, że cyt. „…projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania jest prerogatywą burmistrza, dlatego w rzeczywistości to na mnie spoczywa obowiązek przygotowania takiej uchwały”. Dalsza część pisma – do zapoznania się w załączeniu.

Pani Burmistrz w swym wystąpieniu do mieszkańców całkowicie pominęła fakt, że to ona przygotowała projekty uchwał w sprawie SPP, które ostatecznie po poprawkach radnych zostały uchwalone w dniu 27.01.2020 r. Nadmieniamy, że w projektach przez nas przygotowanych były m.in. następujące propozycje: strefa miała obejmować plac wokół galerii handlowych przy ul. Starowiejskiej, plac parkingowy wzdłuż ul. Starowiejskiej (istniejący od dawna parking miejski), ul. Ks. Bp. Franciszka Bardy (dawny postój TAXI) i plac parkingowy obok byłej siedziby ZGK. Opłaty miały być pobierane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 17:00, a ich proponowana wysokość to 1,50 zł za pół godziny i 2,00 zł za godzinę i następne rozpoczęte. Stwierdzenie pani Burmistrz, jakoby jakieś rozwiązania proponowane przez nią czy pracowników Urzędu Miasta zostały odrzucone przez radnych, jest w istocie nieprawdą, gdyż takie rozwiązania nie były składane. Do wglądu – protokoły z komisji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zresztą pani Burmistrz miałaby składać poprawki do swojej własnej uchwały? Są jakieś granice absurdu i robienia ludziom wody z mózgu. To właśnie radni zmienili zapisy projektu pani Burmistrz, takie jak wyłączenie z SPP ulic Fabrycznej, Krasińskiego i placu przy cmentarzu.

Stwierdzenie pani Burmistrz, że jej obowiązkiem jest wykonywać uchwały, w których radni wyrażają swoją wolę, w sytuacji, gdy odrzuciła projekt radnych i stworzyła swój, jest akurat w tym przypadku całkowicie niezgodne z prawdą. Rada Miejska każdorazowo po podjęciu uchwały powierza jej wykonanie burmistrzowi. Burmistrz jako organ wykonawczy nie ma obowiązku realizowania uchwał, jeśli widzi w nich błędy lub kwestie do poprawy. Może wówczas składać swoje poprawki. Nie dziwi nas, że pani Burmistrz w tej sprawie zmienia bądź zataja fakty, chcąc zrzucić z siebie odpowiedzialność. Takie działania ze strony pani Burmistrz mają miejsce nie pierwszy raz w różnych sprawach.

Jako radni uważamy pomysł uregulowania w naszym Mieście kwestii parkingów za zasadny. Jednocześnie podkreślamy, że realizacja tego zadania leży w kompetencji Burmistrza miasta jako organu wykonawczego. Wszelkie sprawy związane z organizacją i wprowadzeniem płatnych parkingów leżały po stronie Burmistrz i Urzędu Miasta.

 Widzimy tutaj wiele rzeczy do poprawy, na co niezwłocznie zwrócimy uwagę pani Burmistrz i będziemy bezwzględnie egzekwować dokonanie poprawek.

Uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ulepszać obowiązujące rozwiązania. Właśnie temu mają służyć zmiany, które radni uchwalili na ostatniej sesji – to właśnie na wniosek radnych wprowadzono abonament dla mieszkańca w kwocie 120 zł rocznie. O tym Pani Burmistrz w swojej przemowie też nie raczyła wspomnieć. Stoimy na stanowisku, iż wszystko można ustalić w toku konstruktywnego dialogu bez konieczności zatajania prawdy i okłamywania opinii publicznej. Na taki dialog jesteśmy zawsze otwarci.

Z poważaniem

Janina Flig, Agnieszka Sasal, Janusz Matoga


fot. Tv28

Zobacz również