Wójt Bogdan Łuczkowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

Wójt Bogdan Łuczkowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

Wójt Bogdan Łuczkowski ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy. Do tej pory funkcję tę pełnił Andrzej Bargieł. Nowy dyrektor ma rozpocząć pracę 1 stycznia na podstawie powołania na czas określony 5 lat. Kandydaci mogą składać oferty do 14 grudnia do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łukowicy lub przesłać listownie na adres urzędu.

Wymagania obowiązkowe stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

– obywatelstwo polskie;

– wykształcenie wyższe;

– co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej, działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu;

– przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;

– znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

– stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440. ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

– kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

– predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

– predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

– doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;

– doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;

– znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

– prawo jazdy kat. B.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez komisję powołaną przez wójta.

źródło: Urząd Gminy Łukowica; oprac. MAG

Zobacz również