Radni uchwalą nowe stawki za śmieci. Będą również głosować nad likwidacją biblioteki

Radni uchwalą nowe stawki za śmieci. Będą również głosować nad likwidacją biblioteki

W najbliższy czwartek (10 grudnia) odbędzie się sesja Rady Gminy Limanowa. Radni zajmą się ustaleniem wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Będą również głosować nad likwidacją Gminnej Biblioteki w Starej Wsi. To będzie już drugie głosowanie w tej sprawie.

Rozpoczęcie sesji planowane jest na godz. 13, a porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 rok
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem
 3. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku   budżetowego 2020
 4. uchwała Budżetowa Gminy Limanowa na 2021 rok
 5. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok
 1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Limanowa
 2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Limanowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 4. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Limanowa
 5. ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 6. ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
 7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 8. zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi
 9. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa
 10. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Limanowa do 2027 roku
 11. przyjęcia na 2021 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 13. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2021 r.
 14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
      8. Inicjatywy uchwałodawcze:
 1. uchwała w sprawie: wyrażenia zgody dla Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na przeprowadzenie kontroli nie uwzględnionej w rocznym planie kontroli.
      9. Wnioski i oświadczenia radnych.
     10. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
     11. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
     12. Wolne wnioski i zapytania.
     13. Zakończenie obrad.

Zobacz również