Rok 2022 Małopolskim Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej

Rok 2022 Małopolskim Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął oświadczenie w sprawie ustanowienia w Małopolsce roku 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej.

Celem Małopolskiego Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej jest promowanie właściwych postaw społecznych, solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem mieszkańców województwa. Chcemy w ten sposób zachęcić władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do podejmowania konkretnych działań zmierzających do kształtowania w regionie otoczenia przyjaznego osobom starszym – zaznacza marszałek Witold Kozłowski.

Poniżej treść oświadczenia:

Sejmik Województwa Małopolskiego, świadomy znaczenia jakie w społeczeństwie odgrywają osoby starsze oraz ich wkładu w kształtowanie właściwych postaw i wychowanie młodego pokolenia,  przekazywanie tradycji i historii narodu polskiego, mając na względzie konieczność tworzenia warunków sprzyjających aktywności osób starszych i ich należytemu funkcjonowaniu w życiu społecznym, postanawia ogłosić rok 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej w Województwie Małopolskim.

Celem Małopolskiego Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, jest promowanie właściwych postaw społecznych, solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem mieszkańców naszego Województwa. Ponadto celem jest także zachęcanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów do podejmowania konkretnych działań zmierzających do kształtowania w regionie otoczenia przyjaznego osobom starszym. Działania te winny obejmować takie dziedziny jak: polityka zatrudnienia, opieka zdrowotna, usługi społeczne, edukacja dorosłych, wolontariat, nowe technologie, transport.

Aktualna sytuacja demograficzna w Małopolsce, stale wzrastająca liczba osób starszych przy malejącym potencjale opiekuńczym, powoduje konieczność ciągłych starań w celu stworzenia warunków do utrzymania seniorów w dobrym zdrowiu, przedłużenia ich aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, umożliwienia realizacji pasji i zainteresowań.

Szczególną troską winniśmy także objąć potrzeby w zakresie wzmacniania więzi oraz niwelowania różnic międzypokoleniowych, w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek i tworzenia warunków do pełnej integracji społecznej osób starszych. Poprzez wspieranie inicjatyw umożliwiających wymianę i transfer wiedzy, przekazywanie doświadczeń, łączenie pokoleń czy promowanie wolontariatu i inicjatyw wzmacniających więzi międzypokoleniowe, możliwe będzie budowanie w województwie i w samorządzie terytorialnym podstaw partnerstwa pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem.

Istotną rolę w obszarze aktywizacji i edukacji seniorów, a także wykorzystania ich potencjału odgrywają liczne w Małopolsce seniorskie organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, koła gospodyń wiejskich czy gminne rady seniorów. Poprzez wspieranie i promowanie ww. organizacji możliwy będzie wzrost poziomu partycypacji seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i praw osób starszych.

Aktywne i zdrowe starzenie się, a także wzmacnianie potencjału opiekuńczego jest również ważnym obszarem inwestycji społecznych, w związku z czym jest istotną częścią „Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027 „Małopolska Przyszłości”.

Jako radni Województwa Małopolskiego wyrażamy przeświadczenie, że ustanowienie roku 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej będzie miało pozytywne, długofalowe skutki dla kształtowania i utrzymywania polityki senioralnej w samorządach lokalnych i województwie na najwyższym poziomie oraz dla zwiększania współpracy i solidarności międzypokoleniowej w celu zapewnienia godnych warunków życia dla ogółu mieszkańców.


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również