Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Bolesława Żaby

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Bolesława Żaby

Wójt Bolesław Żaba otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Głównymi punktami L sesji Rady Gminy Mszana Dolna było przedstawienie raportu o stanie gminy i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Po przedstawieniu raportu i debacie Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw i 2 głosach wstrzymujących się. W kolejnym punkcie porządku obrad  Rada Gminy zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna za 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie absolutorium dla wójta gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium Rada Gminy Mszana Dolna jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Przedstawiciele Rady złożyli gratulacje wójtowi, zastępcy i skarbnikowi gminy. Wójt podziękował za współpracę Radzie i pracownikom urzędu – poinformował przewodniczący Rady Gminy, Jan Chorągwicki.

Podczas sesji głos zabrał również komendant Wiesław Czamara. Przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w 2021 r. na terenie, który swoimi działaniami obejmuje Komisariat Policji w Mszanie Dolnej.


źródło: Jan Chorągwicki/przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. kadr z transmisji sesji

Zobacz również