Rusza konkurs „Małopolska Gościnna”. 3,3 mln zł na wydarzenia turystyczne

Rusza konkurs  „Małopolska Gościnna”. 3,3 mln zł na wydarzenia turystyczne

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu ofert pt. „Małopolska Gościnna”. Z programu można sfinansować ciekawe przedsięwzięcia związane z ofertą turystyczną naszego regionu. Zarząd Województwa Małopolskiego na dofinansowanie i sfinansowanie wybranych ofert w ramach konkursu przeznaczy ponad 3,3 mln zł.

Dla wszystkich, którym zależy na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, rozwoju i popularyzacji turystyki rowerowej, a także tworzeniu produktów i ofert turystycznych, w tym z zakresu turystyki miejskiej i kulturowej, religijnej i pielgrzymkowej oraz wiejskiej, w tym ekoturystyki i enoturystyki.

Czekamy na ciekawe projekty, łączące różne środowiska, dostępne dla wszystkich, bez wykluczeń, w ramach określonych priorytetów.

Przygotowując oferty należy pamiętać, że zgłaszane inicjatywy mogą rozpocząć się, nie wcześniej, niż 15 marca. Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem generatora eNGO

w terminie do 22 marca 2023 roku, do godz. 23.59.

  • wersję papierową, wygenerowaną z systemu należy dostarczyć w terminie do 23 marca 2023 r., do godz. 16.00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie (ul. Racławicka 56) lub jego zamiejscowych agend w godz. 8.00 – 16.00 lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków – liczy się data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego) lub przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert przez komisję konkursową.

Zobacz również