Arkadiusz Mularczyk kandydatem do Sejmu

Arkadiusz Mularczyk kandydatem do Sejmu

Arkadiusz Mularczyk jest kandydatem KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu. Lista wyborcza nr 4, pozycja nr 2.

Szanowni Państwo,

Od 2005 r. mam zaszczyt i honor reprezentować w Sejmie RP mieszkańców Nowego Sącza, Ziemi Sądeckiej, Limanowskiej, Gorlickiej i Podhala. W służbie dla Polski i Polaków zawsze zabiegałem o to, aby utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami i samorządami, pomagając im i wspierając, a także interweniując w sprawach ważnych dla lokalnych społeczności.

Dobra współpraca z samorządami i lokalną społecznością.

Podejmowanym przeze mnie przedsięwzięciom towarzyszy idea zrównoważonego rozwoju Polski.
To dzięki dobrej wspólnej pracy i zaangażowaniu samorządowców z parlamentarzystami i rządem, podczas której zabiegamy o sprawiedliwy rozwój całego kraju – cały nasz region zmienia się nie do poznania. W szczególności dla polskiej wsi udało nam się zrealizować wiele nowych inwestycji. Powstały setki kilometrów nowych dróg i chodników. Dla naszych dzieci i młodzieży budujemy boiska sportowe i sale gimnastyczne, powstają budynki użyteczności publicznej, domy kultury. Budowane są nowe sieci wodno–kanalizacyjne i gazowe, które służą poprawie życia mieszkańców. Powstało wiele nowych inwestycji służących rozwojowi kultury i oświaty. Dbamy o nasze zabytki, kościoły i przydrożne kapliczki.

Małopolska i jej dziedzictwo, kultura, stroje ludowe, muzyka oraz lokalne wyroby są niepowtarzalne i wymagają naszej dalszej troski i dbałości o ich kultywację. Wspieramy rozwój Kół Gospodyń Wiejskich, które inicjują na naszych wioskach wiele działań na rzecz lokalnych społeczności. Jesteśmy dumni z Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, które z tak wielkim oddaniem służą nam wszystkim. Wspieramy ich rozwój i modernizację, zabiegamy o ich doposażenie w nowe samochody i sprzęt ratowniczy. Przez ostatnich 8 lat gminy w całej Polsce, a także w naszym regionie otrzymały z budżetu państwa rekordowe i niespotykane wcześniej wsparcie finansowe na rozwój i inwestycje.

Zabiegam o rozwój połączeń drogowych i kolejowych w Małopolsce.

Jako Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce zabiegam o rozwój połączeń drogowych i kolejowych w całym naszym regionie. Mocno wspieram realizację projektu kolejowego „Podłęże – Piekiełko”, który oznacza usprawnienie transportu kolejowego w całej Małopolsce. Odbudujemy linię kolejową między Nowym Sączem, a Chabówką
i Rabką oraz zbudujemy nowe połączenie pomiędzy podkrakowskim Podłężem, a Gdowem, Szczyrzycem, Mszaną Dolną i Tymbarkiem. W efekcie podróż z Nowego Sącza do Krakowa wyniesie 1 godzinę, a z Zakopanego do Krakowa wyniesie 1 godzinę i 40 minut. Finalizowane są prace nad wydaniem decyzji środowiskowej dla „Sądeczanki”, a w wyniku naszych zabiegów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje zgodę na budowę 800 metrowego tunelu pod górą Just, co skróci planowany przebieg „Sądeczanki” o 4 km. Ruszyła już budowa zachodniej obwodnicy Brzeska, która stanowi początek Sądeczanki. Realizowana jest inwestycja „Zakopianka”, a dzięki powstałemu tunelowi pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna, a także dzięki budowie nowoczesnej i wygodnej drogi Rdzawka – Nowy Targ skróceniu ulegnie czas dojazdu do Zakopanego i Nowego Targu.

Zabiegam o sprawiedliwość dla Polski i Polaków po II Wojnie Światowej.

Realizując należne Polsce prawo do reparacji wojennych, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, pod moim przewodnictwem podjęto w Sejmie prace nad oszacowaniem strat Rzeczypospolitej Polskiej poniesionych w trakcie II wojny światowej. Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji Niemieckiej w czasie II wojny Światowej 1939-1945 zaprezentowałem 1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rachunek strat wojennych Polski został wyliczony na 6 bilionów 220 mld zł. Skróconą wersję raportu o stratach wojennych pozwalam sobie przekazać w niniejszym liście.

Na tej podstawie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, po raz pierwszy, od zakończenia II wojny światowej, podjął realne polityczne i dyplomatyczne działania na arenie międzynarodowej zmierzające do pozyskania należnych reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia. 14 września 2022 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął Uchwałę wzywającą Rząd RP do wystąpienia o odszkodowanie za szkody wojenne wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Następnie 3 października wystosowano notę dyplomatyczną do rządu Republiki Federalnej Niemiec, w której Rząd RP domaga się wypłaty odszkodowań za zniszczenia wojenne oraz zwrotu zrabowanych dóbr kultury i zasobów bankowych. Nieustannie kontynuujemy te działania w samych Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej. Zabiegam o poparcie naszej inicjatywy zarówno na forum Rady Europy w Strasburgu, Parlamencie i Komisji Europejskiej w Brukseli, jak również w Kongresie i Senacie USA w Waszyngtonie.

Swoje działania będę kontynuował w nowej kadencji sejmu. 15 października proszę o Państwa głos!

Życiorys: Arkadiusz Mularczyk urodzony w 1971 r. Poseł na Sejm RP od 2005 r. – V,VI, VII, VIII i IX kadencji, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W kadencji Sejmu 2019-2023 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej, z ramienia Sejmu RP – członek Krajowej Rady Sądownictwa, od 2020 r. – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa i przewodniczący delegacji polskiego Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, od 2021 r. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz od 2022 r. Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945.

Swoje działania będę kontynuował w nowej kadencji sejmu. 15 października proszę o Państwa głos!

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość.

Zobacz również