„Jedna jaskółka wiosny nie czyni… ale Szczygieł z 11 może…”

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni… ale Szczygieł z 11 może…”

Jestem absolwentem Technikum Leśnego w Starym Sączu oraz Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł mgr inż. leśnictwa. Kandyduję z listy nr 4 z pozycji nr 11 do polskiego parlamentu – mówi Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,

Aby profesjonalnie realizować powierzone mi obowiązki stale podnoszę kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, co potwierdzają ukończone liczne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe, m.in:

  • pedagogika (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
  • wyceny nieruchomości (AGH w Krakowie)
  • gospodarka łowiecka i ochrona zwierząt (UR w Krakowie)
  • MBA (WSB NLU w Nowym Sączu)

Posiadana wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem, wykorzystywana jest przeze mnie w społecznej działalności. Całe życie zawodowe (30 lat) związane jest z Lasami Państwowymi, w których przeszedłem wszystkie szczeble stanowisk od stażysty, podleśniczego, specjalisty Służby Leśnej, inspektora Lasów Państwowych, inżyniera nadzoru, nadleśniczego, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej a od 2021 roku dyrektora RDLP w Krakowie. Większość mojego życia zawodowego związana jest z Sądecczyzną, przez 14 lat pełniłem funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz, ponad 3 lata byłem również nauczycielem przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Technikum Leśnym i Policealnym Studium Leśnym w Starym Sączu. Od 16 lat z powodzeniem łączę funkcje kierownicze w Lasach Państwowych z rozległą aktywnością społeczną na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz Małopolski. Podkreślenia wymaga doskonała i niezwykle owocna współpraca z lokalnymi samorządami na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej oraz wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego dla rozwoju turystycznego regionu. W latach 2004-2021 w ramach wolontariatu, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, poprowadziłem ponad 300 szkoleń m.in. z bezpiecznej obsługi pilarki i technik ścinki drzew dla druhen i druhów OSP.

Przynależność partyjna: Obecnie nie należę do żadnej partii politycznej.

Prywatnie:

Pochodzę z wielodzietnej rodziny ( 8 rodzeństwa) jestem żonaty, troje dzieci – córka i 2 synów. A w wolnym czasie – góry, sport i książka. Wyniesione z domu rodzinnego wartości oraz wzorce w zakresie aktywności społecznej, zaowocowały czynną oraz owocną działalnością na rzecz rozwoju dobra wspólnego w ramach następujących organizacji społecznych oraz zawodowych:(od 1994 roku jestem członkiem NSZZ Solidarność, pełniąc funkcję m.in. przewodniczącego Komisji Zakładowej, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej; wypełniając mandat delegata na Regionalny Zjazd Wyborczy Regionu Małopolskiego. Ponadto jestem członkiem organu nadzoru fundacji „Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia” oraz członkiem PZŁ i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z ramienia, którego zostałem wybrany na v-ce prezesa zarządu Sądeckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Nowym Sączu). W 1986 r zasiliłem szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gostwicy, obecnie jestem członkiem OSP w Starym Sączu. Od 2022 r pełnię funkcję członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego oraz członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie. W latach 2007 – 2010 oraz obecnie jestem członkiem Kolegium Lasów Państwowych. Na mocy Zarządzeń Ministra Klimatu i Środowiska jestem członkiem Rady Naukowej Parków Narodowych: Gorczańskiego, Tatrzańskiego, Ojcowskiego i Magurskiego. Ponadto wchodzę w skład Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Rady Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału Leśnego tegoż Uniwersytetu. Swoje przywiązanie do wartości, tradycji i kultury regionu kultywuję będąc członkiem Związku Podhalan oddział w Łącku i Społeczno – Kulturalnego  Towarzystwa „Sądeczanin”, którego Walny Zjazd wybrał mnie na członka Zarządu. Jestem również członkiem Kapituły marki „Miodny Szlak.”

Spośród innych kandydatów wyróżniają mnie:

Pasja, która jest kluczem do profesjonalizmu oraz fachowość, wynikająca z bogatego doświadczenia zawodowego oraz społecznego; umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiedzialne gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa; umiejętność łączenia; szacunek dla drugiego człowieka.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Zwiększenie dostępności do efektywnej i zintegrowanej opieki medycznej oraz przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym, m.in. poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz zwiększenia liczby urodzeń.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka nasz region:

Dobrze skomunikowane oraz dostępne tereny Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala i Gorlic; zrównoważony rozwój regionu bazujący na walorach przyrodniczych w pełni wykorzystujący istniejący potencjał ludzki i turystyczny. Przez blisko 14 lat pracy na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz, a później jako Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie udało mi się nawiązać szereg dobrych kontaktów, które pozwoliły m.in. na realizację nowych inwestycji związanych z poprawą infrastruktury, bezpieczeństwa i dostępnością sieci dróg w regionie.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Gwarantuję godne i skuteczne reprezentowanie interesów mieszkańców regionu i Polski. Koniecznym jest również merytoryczny i mocny głos reprezentanta sektorów leśnego, drzewnego oraz myśliwych aby w sposób zrównoważony zarządzać i gospodarować środowiskiem przyrodniczym.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

„Czerpiąc z tradycji, szanując wartości, odpowiedzialnie z odwagą, wspólnie budujmy bezpieczną przyszłość”.

KW Prawo i Sprawiedliwość.

Zobacz również