Zakończyły się prace przy stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego w Limanowej. Inwestycja czeka teraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Zakończyły się prace przy stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego w Limanowej. Inwestycja czeka teraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Zakończyły się prace przy stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej. Odbiór odbył się 22 listopada, a uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta i wykonawcy – Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa, a także pracownicy Urzędu Miasta i inspektor nadzoru. Inwestycja czeka teraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po jego uzyskaniu droga zostanie otwarta.

Prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego rozpoczęły się w połowie lipca br. Na początku wykonano palowanie na całej długości osuwiska, co jest podstawą jego stabilizacji, następnie na zamontowanych palach został zabudowany oczep żelbetowy stabilizujący korpus drogi, a ostatni etap robót związany był z odbudową ul. Paderewskiego.

Jak przypomina Urząd Miasta Limanowa, po uaktywnieniu się osuwiska w połowie maja 2021 r., zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska. Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację karty osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozwoliło to miastu wystąpić do wojewody małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej, a następnie pozyskać środki na wykonanie właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi zrealizowane zostało za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, z czego 80%  kosztów kwalifikowanych zadania pokryte zostało ze środków pozyskanych przez miasto z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

źródło: Urząd Miasta Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Miasta Limanowa

Zobacz również