Woda z wodociągu wiejskiego Kłodne nie jest zdatna do spożycia

Woda z wodociągu wiejskiego Kłodne nie jest zdatna do spożycia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 1 pkt 1), art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 pkt 1), § 21 ust. 1 pkt 4), ust. 7 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 2 tabela 1 część A i lp. 1 tabela 1 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych w dniu 4 grudnia 2023 r. próbek wody z wodociągu wiejskiego Kłodne w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć, kran łazienka budynek mieszkalny prywatny – Kłodne, sprawozdania cząstkowe z badań nr: LZW/W/2156/N/2023/1 i LZW/W/2157/N/2023/1 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Stwierdza

1. brak przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Kłodne w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć, kran łazienka budynek mieszkalny prywatny – Kłodne z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 2 tabela 1 część A i lp. 1 tabela 1 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia tj. w punkcie poboru:

– zbiornik wyrównawczy liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosiła 6 jtk – przy dopuszczalnej wartości 0 jtk oraz liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody wynosiła 4 jtk przy dopuszczalnej wartości 0 jtk; 
– sieć, kran łazienka budynek mieszkalny prywatny – Kłodne liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosiła 57 jtk – przy dopuszczalnej wartości 0 jtk oraz liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody wynosiła 4 jtk przy dopuszczalnej wartości 0 jtk.

 zarządza 

2. zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych (spożywanie, przyrządzanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.) do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody z przedmiotowego wodociągu, woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);

3. poinformować o powyższym zakazie wszystkich użytkowników przedmiotowej wody, a w obiektach użyteczności publicznej oznakować w sposób widoczny punkty poboru wody; 
4. podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonego przekroczenia parametrów: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz liczba enterokoków kałowych i uzyskania w wodociągu wiejskim Kłodne parametrów wody odpowiadających wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), o podjętych działaniach należy poinformować pisemnie tut. Inspektora;
5. zapewnić prawidłową jakość zdrowotną wody w wodociągu wiejskim Kłodne w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz liczba enterokoków kałowych do dnia 20 grudnia 2023 r. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. 

Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków nałożonych decyzją czyni się odpowiedzialnym: Spółkę Wodociągową w Kłodnem, Kłodne 219, 34-654 Męcina.

Zobacz również