Opublikowano rozporządzenie premiera dotyczące wyborów samorządowych

Opublikowano rozporządzenie premiera dotyczące wyborów samorządowych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie premiera dotyczące wyborów samorządowych. Zawiera ono terminy wykonania czynności wyborczych.

KALENDARZ WYBORCZY

 • do dnia 12 lutego 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego;
 • do dnia 22 lutego 2024 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych;
 • do dnia 27 lutego 2024 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych;
 • do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00 – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów; zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy;
 • do dnia 8 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
 • do dnia 13 marca 2024 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;
 • do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;
 • do dnia 15 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą;
 • do dnia 18 marca 2024 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim; powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;
 • od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;
 • do dnia 25 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych; b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;
 • do dnia 28 marca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
 • do dnia 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 • do dnia 4 kwietnia 2024 r. – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;
 • w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej;
 • w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie.

źródło: Dziennik Ustaw; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Tybbark

Zobacz również