PUP w Limanowej: Dotacje dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych

PUP w Limanowej: Dotacje dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych

15 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków na poszczególne formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Jak, co roku Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej przekazuje informację dotyczącą możliwości skorzystania ze wsparcia zarówno dla pracodawców i przedsiębiorców, jak i osób bezrobotnych. Informację tę publikujemy za wspomnianą instytucją.

 1. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 2. Prace interwencyjne – łączna kwota 6 miesięcznej refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi maksymalnie 10 453,56 zł
 3. Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej po pięćdziesiątym roku życia – łączna kwota 12 miesięcznej refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia 25 452 zł
 4. Staże (minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące) – stażysta otrzymuje stypendium 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez PUP.
 5. Roboty publiczne organizowane przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe lub spółki wodne i ich związki
 6. Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego, pomoc przeznaczona jest dla pracodawców tzn. zatrudniających na dzień złożenia wniosku co najmniej jednego pracownika. Refundacja przyznawana jest w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia– łączna kwota 12 miesięcznej refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej 17 902,80 zł.
 7. Refundacja kosztów zatrudnienia w DPS i WRiPZ – maksymalny okres przysługiwania refundacji wynosi 12 miesięcy.

Dla bezrobotnych:

 1. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej
 2. Refundacja kosztów przejazdu na staż – do 300 zł miesięcznie.
 3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie odbywania stażu – do 700 zł miesięcznie na jedno dziecko.
 4. Bon zatrudnieniowy – gwarancja długotrwałego zatrudnienia.
 5. Bon na zasiedlenie – 8.000 zł w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
 6. Szkolenia – szkolenia w toku indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wstrzymania naboru, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

 1. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź mogą składać wnioski w Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4, tel. 18 3311 710.
 2. Pracodawcy i przedsiębiorcy z pozostałych gmin powiatu limanowskiego proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820, 18 33 37 830., osoby bezrobotne składają wnioski u prowadzącego doradcy klienta ( I piętro PUP Limanowa).

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, wypłatę dodatku aktywizacyjnego i przyznanie bonu na zasiedlenie lub bonu zatrudnieniowego można będzie składać elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Logowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez login gov.pl (profil zaufany, e-dowód, lub moje ID).

Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w zakładce dla pracodawców lub bezrobotnych – dokumenty do pobrania.

Zobacz również