Kasinka Mała. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości (była restauracja Wczasowa)

Kasinka Mała. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości (była restauracja Wczasowa)

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej przy ul. Kolbego 6a, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kasince Małej (była restauracja Wczasowa).

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej, ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, nr KRS 135031, NIP 7370003448, REGON 0003527991

ogłasza

przetarg dwustopniowy składający się z etapu pisemnego nieograniczonego oraz etapu ustnego ograniczonego

na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni zabudowy 310m2 nr dz. ew. 8790/2 o pow. 2100m2, nr dz. ew. 8790/4 o pow. 140m2 oraz nr dz. ew. 8784/1 o pow. 905m2 oznaczonej jako droga, Kasinka Mała, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L00003961/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej

Cena wywoławcza: 3 120 000,- plus 23% podatek VAT

Do ceny zbywanej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Zasady i warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni: ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna w godz. od 7:00 do 15:00.

Oferty pisemne zawierające proponowaną cenę należy składać do dnia 05.07.2024r. godz. 1500. w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta na zakup nieruchomości działka ewid. nr 8790/2, 8790/4, 8784/1 lub opisanej w sposób równoważny. O zachowaniu terminu decyduje moment dostarczenia/doręczenia oferty na adres siedziby: ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna.

Pisemna oferta powinna zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się
z Regulaminem
i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz powinna zawierać elementy wskazane w Regulaminie. Oferty nie spełniające tych wymogów nie zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie części ustnej przetargu nastąpi w dniu
09.07.2024r. o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
    w wysokości 470 000,- zł. na konto Spółdzielni: 56 8808 0006 0010 0000 2626 0001 najpóźniej dnia 05.07.2024 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni. Przystępujący do przetargu traci wadium jeżeli: a) złoży ofertę w etapie pisemnym przetargu i jest nieobecny podczas etapu ustnego (licytacji), chyba że jego nieobecność była spowodowana siłą wyższą, co zostało przez niego udokumentowane, b) nie przystąpi we wskazanym terminie do zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie
    na poczet ceny nabycia.

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu osób trzecich na podstawie umowy
najmu zawartej na czas nieokreślony
i określony. Cena wywoławcza nie zawiera równowartości nakładów Najemcy podlegających rozliczeniu z Wynajmującym. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do ewentualnego rozliczenia się z nakładów z Najemcą.

Pierwszeństwo zakupu przysługuje aktualnemu najemcy nieruchomości jeżeli zapłaci taką samą cenę jak oferent który zaoferował w licytacji najwyższą cenę i nie ma więcej postąpień, pod warunkiem, że aktualny najemca przystąpił do pisemnego etapu przetargu, w tym złożył ofertę i wpłacił wadium.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia, a także przerwania postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Szczegółowychinformacji udziela biuro sekretariatu Spółdzielni: ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, lub tel. 18 33 10 002
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Oględziny nieruchomości: w godzinach pracy sekretariatu do dnia 05.07.2024r.

Zobacz również