Mirosław Chrapusta: Konkurs nie budzi wątpliwości

Mirosław Chrapusta: Konkurs nie budzi wątpliwości

Wydział Prawny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przesłanym do Zarządu Powiatu Limanowskiego piśmie stwierdza jednoznacznie, iż procedura wyboru Pana Marcina Radzięty na stanowisko Dyrektora Szpitala w Limanowej nie wzbudza żadnych wątpliwości prawnych.

W piśmie przesłanym do Zarządu Powiatu Limanowskiego dn. 20 czerwca br. przez Wydział Prawny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  czytamy m.in. :

„(…)Należy stwierdzić, iż ustawodawca nie definiuje w wyżej przywołanym rozporządzeniu, co rozumie pod pojęciem pozostawania wobec osoby biorącej udział w konkursie na stanowisko dyrektora szpitala w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.

Z wyjaśnień otrzymanych od Zarządu Powiatu, które organ nadzoru uznał za wystarczające wynika, iż Dyrektorzy Wydziałów (w tym też osoba, która wygrała konkurs) zgodnie z brzmieniem (…)ustawy o samorządzie powiatowym i postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Limanowej, w sposób bezpośredni podlegają służbowo jedynie Staroście Limanowskiemu, a nie członkom Zarządu.

Ponadto należy zauważyć, iż w kontekście brzmienia przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa skład komisji konkursowej i wprowadza wymóg uczestniczenia w jej składzie od trzech do szczęściu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w sytuacji gdy w konkursie będzie stawał pracownik w tym przypadku starostwa powiatowego, zbyt rygorystyczna wykładnia wyżej przywołanych przepisów, prowadziłaby do wprowadzenia pozaustawowego zakazu startowania w takich konkursach pracowników starostwa, tak by nie narazić się na zarzut naruszenia zasady bezstronności, co wydaje się, że byłoby zbyt daleko idącym rozwiązaniem.

Badając przedmiotową sprawę organ nadzoru nie doszukał się żadnych, konkretnych sytuacji, które wskazywałyby na naruszenie czy nawet na potencjalne zagrożenie naruszenia zasady bezstronności członków komisji konkursowej. W związku z powyższym organ nadzoru, przy uwzględnieniu znanego mu stanu faktycznego niniejszej sprawy, nie zdecydował się na skorzystanie z przysługujących mu środków nadzoru.”


Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
mgr Mirosław Chrapusta

Zobacz również