Łukowica.Realizacja projektu na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców

Łukowica.Realizacja projektu na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców

Na terenie Łukowicy trwa realizacja projektu pn.”Kompleksowa rewitalizacja w Łukowicy na rzecz rozwoju aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców – Etap I”.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020-Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej-Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Oczekiwane dofinansowanie w kwocie 1 657 092,56 stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych. 

 

W ramach zadania wykonane będą obiekty małej architektury w obrębie istniejącego parku podworskiego, istniejącej szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego w Łukowicy. Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu i przeznaczenie go na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjno – wypoczynkowe dla mieszkańców gminy Łukowica oraz odwiedzających gminę turystów. Projekt przewiduje również prace przy obejściu zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy

 

W obrębie istniejącego budynku szkoły i przedszkola zaplanowano stworzenie obiektów rekreacyjnych do spędzania czasu wolnego i rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych (w tym m.in. budowę boiska sportowego, placów zabaw, ścieżek edukacyjnych i zdrowia) oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gier towarzyskich). Na terenie parku zostanie wybudowana także wiata parkowa i tężnia solankowa. 

 

W ostatnich dniach rozpoczął się remont opaski brzegowej stawu mający na celu zabezpieczanie brzegów przed osuwaniem. W ramach tych prac zostanie wykonane także oczyszczenie i odmulenie dna stawu oraz uporządkowanie centralnie zlokalizowanej wyspy. Wykonany zostanie pomost nad lustrem wody. Na zakończenie robót dokonane będą nasadzenia w postaci trzcin, pałek wodnych oraz innych roślin przystosowanych do mokrego podłoża.

 

Źródło: UG Łukowica

Zobacz również