Mszana Dolna. Zobacz transmisję obrad sesji Rady Miasta

Mszana Dolna. Zobacz transmisję obrad sesji Rady Miasta

25 lutego o godzinie 14.00 rozpocznie się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna na naszej stronie.

Porządek obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
 1. Otwarcie V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu nr IV z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. 3.
 3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
 5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 6. Wnioski w sprawach bieżących.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2019-2030
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji gospodarki i rozwoju Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Mszana Dolna za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2019 roku”.
 19. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna za rok 2018.
 20. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
 21. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
Źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna
Fot. screen z kamery UM w Mszanie Dolnej

Zobacz również