Niedźwiedź. Transmisja IV sesji Rady Gminy

Niedźwiedź. Transmisja IV sesji Rady Gminy

28 lutego odbędzie się IV sesja Rady Gminy Niedźwiedź. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00 w sali narad Domu Kultury im. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

5. Informacja z pracy Radnego Rady Powiatu Limanowskiego.

6. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź;

b) ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź;

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niedźwiedź;

d) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok;

e) zmiany Uchwały nr III/19/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź.

9. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

10. Dyskusja wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

UG w Niedźwiedziu

Fot. Stanisław Stopa

Zobacz również