Mszana Dolna. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Mszana Dolna. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Anna Pękała ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

I. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

1. Zadanie nr 1 – Działania w obszarze aktywności fizycznej:
Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży, jako formy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego stylu życia.

2. Zadanie nr 2 – Działania w obszarze promocji zdrowia:
Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

3. Zadanie nr 3 – Działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej:
Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej.

4. Zadanie nr 4 – Monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa:
Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej i zorganizowanie tzw.” białej niedzieli”.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

1. Na realizację zadań zostaną przeznaczone środki ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2019 · Rady Miasta Mszana Dolna Nr IV/28/2019 z dnia 21.01.2019r.
2. Wysokość środków ujętych w uchwale budżetowej wynosi 123 000,00zł.
3. Na realizację poniższych zadań przeznacza się środki w wysokości:
1) Zadanie nr 1 – do kwoty 60 000,00 zł
2) Zadanie nr 2 – do kwoty 37 000,00 zł
3) Zadanie nr 3 – do kwoty 20 000,00 zł
4) Zadanie nr 4 – do kwoty 6 000,00 zł

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Zadanie nr 1– winno być realizowane na terenie miasta Mszana Dolna lub na terenie innej gminy (mecze, zawody itp.) w okresie: kwiecień-grudzień 2019 r. Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież z terenu Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży, – jako działań w obszarze aktywności fizycznej w ramach zadań z zakresu zdrowia 2

2. Zadanie nr 2 – winno być realizowane w okresie kwiecień-grudzień 2019 r. na rzecz mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest:
1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
2) organizowanie ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujące lokalną społeczność,
3) działanie na rzecz integracji i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

3. Zadanie nr 3 – winno być realizowane w okresie letnim tj. od czerwca do września 2019 r. Odbiorcy zadania: dzieci i młodzież z terenu Miasta Mszana Dolna.
Celem zadania jest:
1) zapewnienie atrakcyjnego programu wypoczynku z elementami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej,
2) zapewnienie właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków wypoczynku,
3) zawieranie przyjaźni i integracja dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.

4. Zadanie nr 4 – winno być realizowane w okresie kwiecień – październik 2019 r.
Celem zadania jest: edukacja zdrowotna podczas organizowanych na terenie Miasta Mszana Dolna imprez prozdrowotnych i zorganizowanie tzw. „białej niedzieli”

IV. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadania mogą realizować podmioty wymienione w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art.2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.

3. Dopuszcza się, za wyjątkiem realizacji zadania nr 1 pobieranie opłat od odbiorców zadania.

4. Środki z przyznanej dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków:
1) przewidzianych w ofercie i uwzględnionych w kosztorysie;
2) spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
3) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania,
4) możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;

5. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
2) wydatki związane z działalnością gospodarczą;
3) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
4) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień.

6. W przypadku korzystania z obiektów sportowych Miasta Mszana Dolna, oferent obowiązany jest do przedłożenia zgody administratora obiektu.

7. W ramach finansowania zadania dopuszcza się wydatkowanie środków publicznych na wydatki materiałowe pod warunkiem, że są niezbędne dla realizacji zadania.

8. Podmioty, które otrzymają środki finansowe na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Mszana Dolna i w jakim procencie. Informacja, wraz z herbem Miasta Mszana Dolna, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych.

9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Mszana Dolna (Urzędu Miasta Mszana Dolna i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

10. Miasto Mszana Dolna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Mszana Dolna (Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Podatek od towarów i usług (VAT)
1) Wydatki w ramach realizacji oferty mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT) tylko wtedy, gdy realizator zadania nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.
Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet, jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez realizatora czynności zmierzających do realizacji tego prawa;
2) Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części wydatków w ofercie. W takiej sytuacji realizator jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania zadania, tak, aby nie było wątpliwości, w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny;

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową.
2. Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2019 r w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.
3. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności oferty zgodnie z wymaganiami ·ogłoszenia konkursowego poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
4. Oceny merytorycznej ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.
5. Komisja sporządza ranking ofert kolejno według uzyskanej liczby punktów, zaczynając od najwyższej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska, co najmniej 50 punktów.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w terminie do dn. 22.03.2019 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna przy ul. Piłsudskiego 2 lub za · pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2019” wraz z oznaczeniem numeru zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wypełniając w ofercie część II „Szczegółowy sposób realizacji zadania” należy w szczególności uwzględnić:
1) sposób realizacji zadania ze wskazaniem przyjętych metod i rozwiązań,
2) wskazanie celu, który ma być osiągnięty wskutek realizacji zadania,
3) wskazanie grup odbiorców, do których zadanie jest adresowane oraz ich liczebność.

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

1. Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany ·zostanie w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
3. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności ·zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane ·pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Mszana Dolna.
4. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, Oferent ·w wyznaczonym terminie będzie zobowiązany do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.
5. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, wskazanych w ust. 4 w wyznaczonym terminie, traktowane będzie, jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
6. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w rozdz. VII. Burmistrz Miasta w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania,
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu, których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
3) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego:
1. do zadania nr 1 – w wysokości, co najmniej 10 %
2. do zadania nr 2, 3 i 4 – w wysokości, co najmniej 2%
– wnioskowanej kwoty dotacji. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy pracowników, wolontariuszy, ani też wkładu rzeczowego.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych; 3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, ·że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
6. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U 2018 r poz. 1492 ze zm.).

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE X.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2019″, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w rozdz. I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.

XIII. SPOSÓB I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ REALIZATORÓW ZADAŃ.

1. Środki finansowe przyznane w ramach konkursu do kwoty 10 000,00 zł zostaną przekazane jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Środki finansowe przyznane w ramach konkursu powyżej kwoty określonej w ust.1 zostaną przekazane w 3 równych transzach:
1) I transza – w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
2) kolejne transze będą przekazywane po dokonaniu rozliczenia odpowiedniej części zadania.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2, będzie dotyczyło poszczególnych wypłacanych transzy i obejmowało sprawozdanie częściowe oraz zestawienie poniesionych wydatków wraz z dowodami ich poniesienia.

Urząd Miasta Mszana Dolna 

fot. gorce24.pl


Zobacz również