Mszana Dolna. Podsumowanie 100 dni urzędowania Anny Pękały

Mszana Dolna. Podsumowanie 100 dni urzędowania Anny Pękały

W spotkaniu zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury wzięło udział ok. 30 osób. W przemówieniu burmistrz Pękała wymieniła najważniejsze inwestycje oraz kierunki działań. Podkreśliła, że w niektórych obszarach czuje się pewnie, a w innych ciągle zdobywa doświadczenie. W tej chwili najważniejsze jest dokończenie inwestycji rozpoczętych w poprzedniej kadencji. Burmistrz Pękała zadeklarowała, że spotkania informacyjne będą odbywać się raz na kwartał. Zachęcała mieszkańców do współpracy i brania odpowiedzialności za rozwój miasta.

Dochody zaplanowane w obecnym budżecie to kwota 31401268,28 zł, wydatki – to kwota 33273768,28 zł. Różnicę zaplanowano pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tej kadencji miasto nie zaciągało jeszcze żadnych zobowiązań. Na wodociągi przeznaczono kwotę 240000 zł, na drogi – 453285,44 zł, w tym na dofinansowanie ronda na ul. Orkana 12552,63 zł. Na drogi miejskie pozostaje 332732,81 zł. Na inwestycje gruntowe przeznaczono 70000 zł, na kanalizację 30000 zł, na ochronę powietrza i klimatu, czyli wymianę pieców, solary, ścieżki rowerowe itp. – 570982,37 zł, na PSZOK 402702,49 zł, na inwestycje kultury 1702222,00 zł (z tym, że tu założono ewentualną pożyczkę), na kulturę fizyczną, czyli m.in. remont stadionu – 1451667,00. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia opracowania Programu Rewitalizacji Miasta wraz ze Strategią Rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu organizacji ruchu drogowego, obejmującego całe miasto. 26 lutego odbył się przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mszana Dolna otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 280 tys. zł. W marcu zostanie zakończony pierwszy etap budowy nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. Koszt wyniesie ok. 4 mln zł. Aby kontynuować budowę i ogłaszać kolejne przetargi, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. W tym celu zostały podjęte rozmowy Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie prowadzone są działania w kierunku rozbudowy Miejskiej Biblioteki. Dyrektor Agnieszka Orzeł zleciła wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysu. Dokumenty mają powstać przed końcem marca. W tym roku będzie modernizowany również stadion. Dofinansowanie zdobyte w poprzedniej kadencji to kwota 900 tys. zł z Ministerstwa Sportu i 200 tys. z powiatu. Wniosek o dofinansowanie ścieżek rowerowych przeszedł już wstępną formalną ocenę, czeka go jeszcze ocena merytoryczna. Dofinansowanie dla wszystkich projektów to kwota 29 mln zł, a projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną opiewają na kwotę 33 mln złotych. Z inwestycji drogowych w pierwszej kolejności realizowany będzie niedokończony fragment ul. Spadochroniarzy. Została zlecona wycena robót i niedługo będzie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Remont innych dróg zależy od budżetu i zdobytego dofinansowania.

Uczestnicy zebrania zadawali pytania na temat szczegółów inwestycji, zwłaszcza MOK-u, remontu dróg miejskich, w tym Sienkiewicza i Rakoczego, stanu zadłużenia miasta i pozyskiwania innych źródeł dochodu niż sprzedaż i kredyty. Burmistrz Pękała stwierdziła, że takim źródłem będą płatne parkingi przy galeriach handlowych. Działki zostały już scalone. Ponadto w poprzedniej kadencji została zaplanowana sprzedaż sześciu działek. Mieszkańcy ul. Krakowskiej pytali o budowę chodnika i przejścia dla pieszych, a także podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Anna Pękała odpowiedziała, że inwestycje te związane są odpowiednio z remontem drogi wojewódzkiej Lubień – Zabrzeż i budową kanalizacji przez gminę Mszana Dolna. Na mocy oświadczenia burmistrza i wójta mieszkańcy ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej będą mogli po zakończeniu budowy przyłączyć się do nitki biegnącej z Raby Niżnej, składając wnioski w Urzędzie Gminy Mszana Dolna. Mieszkańców ul. Leśnej interesowała kwestia budowy wodociągu. Otrzymali zapewnienie, że prace projektowe już się rozpoczęły, a w poprzedniej kadencji wyznaczono miejsce na zbiornik. Przedstawiciele stowarzyszeń pytali o opóźniający się termin konkursu, ogłaszanego przez Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz Pękała zapewniła, że nastąpi w najbliższym tygodniu. Jednocześnie zachęcała stowarzyszenia do pozyskiwania środków na działalność z innych źródeł. Padło również pytanie o obchody 10. rocznicy ogłoszenia św. Michała Archanioła patronem miasta Mszana Dolna. Uroczystości jubileuszowe będą miały charakter religijny, a ich organizacją zajmie się proboszcz Jerzy Raźny. Miasto przygotuje z tej okazji kilka wydarzeń. Ich centralnym punktem będzie koncert.  Szczegóły opracuje specjalny zespół, który niebawem rozpocznie pracę.

 

Zobacz również