Zobacz program sesji rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz program sesji rady Gminy Mszana Dolna.

W piątek (13 kwietnia) odbędzie się sesja Rady Gminy Mszana Dolna. Początek obrad zaplanowano na godzinę 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP, Komendanta Policji i Komendanta Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mszana Dolna oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mszana Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/551/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana Dolna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Limanowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 20. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, zadań własnych Gminy Mszana Dolna za 2017 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie XLVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również